Tietosuojaseloste

15.1.2022

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/199) 10§:n mukainen rekisteriseloste
Koulutettu hyvinvointialan ammattilainen ja yrittäjä kerää asiakkaistaan hoidon ja asiakassuhteen kannalta
olennaiset tiedot. Yrittäjä on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

Rekisterinpitäjä

Reetta Kulmala
Sahanteränkatu 1 d 32
33230 Tampere
reetta.kulmala@outlook.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen,
rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Tietoja käytetään
ravintoterapeutin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
Rekisteritiedot palvelevat asiakkaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa, edistävät hoidon
jatkuvuutta ja palvelevat asiakkaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite, y-tunnus, asema organisaatiossa, syntymäaika, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista sekä
niiden laskuttamisesta. Yksilöllisiä ravintohoitosuunnitelmia varten asiakas luovuttaa terapeutin käyttöön
terapeutin työn kannalta tarpeellisiksi katsottuja terveystietojaan mm. terveys- ja sairaushistoriaa:
• Asiakkaan perustiedot (nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero, sähköposti)
• Yritysasiakkailta yrityksen yhteyshenkilön tiedot (nimi-, y-tunnus, laskutustiedot, osoite, puhelinnumero,
sähköposti, tehtävä ja asema yrityksessä)
• Terveydentilaa koskevat tiedot (yleinen terveydentila, ravinto-ohjaukseen tulon syy, oireiden kuvaus, kesto,
kontraindikaatiot, allergiat, lääkkeet, aikaisemmat hoidot ja tutkimukset)
• Asiakas- ja vastaanottokäyntien historiatiedot
• Laskutustapatieto, muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• Muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot (ammatti, harrastukset, arki- ja työpäivän ruokailuun liittyvät asiat
sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa).
• Muut asiakkuuden hoitoon liittyvät tiedot, kuten ajanvaraustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, ajanvaraustiedoista, asiakastietolomakkeesta,
esikyselykaavakkeista, alkuhaastattelusta sekä hoidon aikana saaduista lisätiedoista ja käydyistä keskusteluista.
Mahdollisesti myös julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

Tietojen luovutus

Palvelun pitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille kuin lainsäädännön velvoittamissa rajoissa tai asiakkaan suostumuksella. Tarvittaessa asiakastiedot luovutetaan asiakkaalle tai hänen toivomalleen taholle pääsääntöisesti kopioina ja luovuttamisesta tehdään merkintä asiakkaan tietoihin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on saatettu sähköiseen muotoon.
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä
suojausmenetelmillä, käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asiakkaan täyttämä paperinen asiakastietolomake ja esikyselykaavakkeet säilytetään lukitussa paikassa, erillään sähköisesti tallennetuista tiedoista. Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Käyttäjällä on oikeus lopettaa milloin tahansa palvelujen käyttäminen. Käyttäjän henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Ravintoterapia-asiakkaiden tiedot säilytetään 10 v ilman eri pyyntöä mahdollisen uusintakonsultaation varalta sekä terapeutin työn kehittämiseksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.